TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Back
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014)

         Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã dự thảo hai Nghị định để trình Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.         

          Sáng ngày 16/3/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014)

          Đến tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

           Trên cơ sở kế thừa những quy định hợp lý về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đang hiện hành, dự thảo Nghị định cũng đề xuất nhiều nội dung mới, thay đổi theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

         Cụ thể, dự thảo quy định khung việc hợp nhất, sáp nhập hoặc không thành lập đối với một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, để thực hiện tinh gọn bộ máy, làm cơ sở cho địa phương trong việc quyết định thành lập, hợp nhất, sáp nhập hoặc không thành lập một số cơ quan chuyên môn. Đồng thời quy định rõ khung số lượng Phó Giám đốc, khung số lượng cấp phó của các tổ chức thuộc sở, số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và giao cho địa phương quyết định cụ thể đối với từng sở, từng phòng. Dự thảo cũng nêu rõ các tiêu chí thành lập các tổ chức bên trong sở, tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ quản lý ngành hướng dẫn cụ thể, bảo đảm phù hợp với phạm vi, đối tượng quản lý và quy mô, tính chất hoạt động, yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo phân công, phân cấp, ủy quyền trên địa bàn tỉnh.

           Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận và góp ý vào điểm mới của hai dự thảo, trọng tâm là vấn đề về khung số lượng cấp phó, điều kiện thành lập tổ chức thuộc sở và điều kiện để thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

           Phát biểu kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hai dự thảo Nghị định để trình Chính phủ trong thời gian tới./. 

Phòng Cải cách hành chính

Website liên kết