TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP quy định một số điểm mới về cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:
1. Về cơ cấu tổ chức của Sở
* Cơ cấu tổ chức của Sở gồm có:
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
- Thanh tra (nếu có);
- Văn phòng (nếu có);
- Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có);
- Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).
Theo quy định tại khi Nghị định 107/2020/NĐ-CP, các Sở thuộc UBND cấp tỉnh có thể thành lập hoặc không thành lập Văn phòng. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc Sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
2. Bổ sung tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở.
- Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của TP. Hà Nội và TP. HCM; tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.
3. Tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở
- Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.
- Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.
4. Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở
- Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục.
- Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức.
5. Quy định số lượng Phó Giám đốc Sở
- Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc.
- Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp.
- Riêng Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.
Ngoài ra, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2020. Các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức thuộc sở theo tiêu chí quy định tại Nghị định trước ngày 31/3/2021.
 

 

Tập tin đính kèm
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Các tin liên quan Ngày đăng
Chính phủ sử đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyên 18/09/2020
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 18/08/2020
Tỉnh ban hành quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 10/08/2020
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã năm 2020 và thông báo thay đổi thời gian công bố video hướng dẫn phần kiểm tra thực hành tin học 07/07/2020
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức; và kiểm tra kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2020 24/06/2020
Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục tăng 05 bậc 21/05/2020
Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những xu hướng tích cực trong cải cách ở cấp địa phương của Việt Nam 07/05/2020
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019 05/05/2020
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 24/04/2020
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Trang 1/6
Website liên kết