TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Thị xã Ngã Năm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính năm 2021
Nhằm cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, UBND thị xã Ngã Năm xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021 với mục đích, yêu cầu là tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức; thực hiện việc trao đổi, đối thoại với tổ chức, công dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
 
Để đẩy mạnh công tác cải CCHC trên địa bàn thị xã đạt mục tiêu đề ra, UBND thị xã Ngã Năm tập trung vào 07 nhiệm vụ, với 28 phần việc triển khai thực hiện cụ thể như sau:
 
1. Về công tác chỉ đạo điều hành: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021; thực hiệm kiểm tra CCHC; kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ và thực hiện kiểm tra công vụ công chức; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án công vụ; xác định chỉ số CCHC của UBND thị xã và hoàn thành thẩm định chấm điểm Chỉ số CCHC cấp xã, phường; xây dựng triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức hội thi tìm hiểu CCHC và tiếp tục nâng cao công tác CCHC trên địa bàn thị xã.
 
2. Về cải cách thể chế: Ban hành và triển khai kịp thời kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tự kiểm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã.
 
3. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát, rà soát TTHC năm 2021; đánh giá việc giải quyết TTHC của các ban, phòng ngành và UBND các xã, phường; thường xuyên cập nhật niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận một cửa thị xã và các xã, phường; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết TTHC, tháo gỡ khó khăn, rào cản trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà thông qua bưu chính; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục thực hiện các quy định tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã.
 
4. Về cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bộ máy của các ban, phòng ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã phù hợp yêu cầu quản lý Nhà nước của địa phương; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
5. Về cải cách công vụ: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục; tiếp tục triển khai đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
 
6. Về cải cách tài chính công: Thực hiện phân cấp tài chính và ngân sách, kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng ban, phòng ngành, cơ quan hành chính cấp thị xã và cấp xã, phường; tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở tất cả cơ quan hành chính các cấp; thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch về tài chính công; thực hiện các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
7. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước hành chính; Cổng thông tin điện tử của thị xã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC mức 3, 4 với các hình thức phù hợp để người dân và doanh nghiệp biết, hiểu và sử dụng; duy trì thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tiếp tục duy trì và hoàn thiện phần mềm một cửa, một cửa liên thông điện tử các xã, phường; nâng cấp các tính năng về tra cứu kết quả giải quyết TTHC qua internet; thực hiện đánh giá kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục thực hiện phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC đối với cấp xã.
 
Ngoài ra, thị xã Ngã Năm còn chú trọng đến công tác chỉ đạo, điều hành và công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; nhất là đối với việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các ngành, các cấp, người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua./.
Trần Minh Tài, Văn Phòng HĐND và UBND thị xã Ngã Năm

Các tin liên quan Ngày đăng
Công tác phối hợp thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 11/01/2021
Kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2020 11/01/2021
Ngành xây dựng triển khai hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch 11/01/2021
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành thủ tục hành chính của Sở công thương năm 2020 11/01/2021
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP, CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CỞ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 05/01/2021
Sở Giao thông vận tải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 05/01/2021
Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng năm 2020 05/01/2021
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 05/01/2021
Sở Tài nguyên và Môi trường nỗ lực cải cách thủ tục hành chính 31/12/2020
Sóc Trăng tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công 28/12/2020
Trang 1/20
Website liên kết