08:14 11/07/2021
Sở Xây dựng áp dụng 50% mức phí trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng
Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, có 30 nhóm thủ tục hành chính với 55 thủ tục hành chính chi tiết được áp dụng quy định giảm 50% mức thu phí, mức thu lệ phí. Trong đó, có 03 thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng áp dụng mức phí hỗ trợ này. Cụ thể:

Một là, nhóm Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 
cá nhân và Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. So với năm 2019 giảm từ 190.300.000 đồng còn khoảng 95.000.000 đồng. 

Hai là, nhóm Phí thẩm định thiết kế cơ sở và Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. So với năm 2019 giảm từ 170.318.694 đồng còn khoảng 85.00.000 đồng.

Ba là, nhóm Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật và Phí thẩm định dự toán xây dựng. So với năm 2019 giảm từ 367.099.514 đồng còn khoảng 183.500.000 đồng. 

Sở Xây dựng Sóc Trăng sẽ chính thức triển khai áp dụng mức thu phí, lệ phí trên kể từ 01/7/2021 đến 31/12/2021. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Sở Xây dựng quan tâm thực hiện, một phần nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cũng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng Sóc Trăng.

Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB