08:49 21/02/2023
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đề án số 08-ĐA/TU ngày 24/8/2018 của Tỉnh ủy Sóc Trăng

Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 24-8-2018 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng (thay thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Theo quyết định trên, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gồm Văn phòng, 02 phòng chuyên môn, 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Sóc Trăng, giảm 02 phòng chuyên môn so với Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ hoàn tất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và thực hiện điều chuyển, bố trí nhân sự cơ quan theo quyết định đã được UBND ban hành trong quý III/2021.

Ngoài ra, căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại các khu công nghiệp: Trần Đề, Đại Ngãi, Mỹ Thanh, Sông Hậu trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB