02:05 09/08/2021
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Theo Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 và Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH Ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã rà soát và trình Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công bố 01 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụ thể:
 
1. Công bố mới 01 thủ tục hành chính:  Gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 
2. Sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính:
- Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: thủ tục này sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ (thêm 01 thành phần hồ sơ là văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài), mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện và căn cứ pháp lý.
- Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: thủ tục này sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ (thêm 01 thành phần hồ sơ là văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài), mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện và căn cứ pháp lý.
- Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động: thủ tục này sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ (thêm 03 thành phần hồ sơ: Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp; bản sao chứng thực hộ chiếu còn giá trị; văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài), mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện và căn cứ pháp lý.
- Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp: thủ tục này sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ (trước đây 04 thành phần hồ sơ bắt buộc; hiện nay còn 03 thành phần hồ sơ bắt buộc và 01 thành phần hồ không bắt buộc) và căn cứ pháp lý.
 
3. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính:
- Gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;
- Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là 35 thủ tục, trong đó: 11 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 31,4%) và 16 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 45,7%).
Các thủ tục hành chính đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử (kcn.soctrang.gov.vn), hệ thống một cửa điện tử (motcua.kcn.soctrang.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở của Ban Quản lý các khu công nghiệp theo quy định.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB