16:34 31/12/2021
Năm 2021, Vĩnh Châu nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính

          Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên năm 2021 Thị xã Vĩnh Châu chỉ đạo, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2021, trong đó đã xác định 07 nhiệm vụ và 23 phần việc cần thực hiện trong năm liên quan đến công tác CCHC gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy nhà nước (BMNN); cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và công tác chỉ đạo điều hành CCHC. Phân công cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu cho UBND thị xã tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo từng nhiệm vụ. Tính đến 15/12/2021, thị xã đã tổ chức thực hiện hoàn thành 21/23 phần việc, chiếm 91,30%; còn 02 phần việc đang triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong tháng 12/2021.

Ảnh: Quang cảnh họp đánh giá kết quả triển khai kế hoạch CCHC năm 2021

          Năm 2021 ngành chuyên môn và các xã phường đã chủ động triển khai thực hiện các phần việc sát với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt, thị xã đã thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, trọng tâm là rút ngắn thời gian xử lý các TTHC. Tổng số có 414 TTHC được áp dụng trên địa bàn thị xã, trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã là 268 thủ tục, cấp xã là 146 thủ tục. Thị xã đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 01 ngày đến 02 ngày làm việc đối với 03 TTHC, ở 03 lĩnh vực: lĩnh vực tư pháp; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; lĩnh vực tài nguyên nước. Tính đến tháng 12/2021, thị xã đã tiếp nhận 182.452 hồ sơ; kết quả đã giải quyết sớm và đúng hạn 182.213 hồ sơ, chiếm 99,99%. Thị xã đã cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử, thống kê, báo cáo và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, thị xã Vĩnh Châu đã thực hiện mới mô hình lắp Camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã để giám sát quá trình giải thủ tục hành chính tại 10/10 xã, phường, với 23 bộ camera, tổng kinh phí 88.490.000 đồng; tổ chức tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân và Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị xã Vĩnh Châu. Đồng thời tiếp tục thực hiện các sáng kiến gồm: Mô hình “Ngày thứ sáu gặp gỡ dân” tại các xã, phường; mô hình hỗ trợ cấp mới, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân (nay là căn cước công dân) tại nhà trên địa bàn thị xã; “Đề án thực hiện liên thông TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”; “Đề án cấp giấy khai sinh, thẻ BHYT cho trẻ em tại cơ sở y tế” nhằm phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

         Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, thị xã đã thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức đối với 11/13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã; hoàn thành việc sắp xếp 47 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan hành chính thuộc UBND thị xã, 100% CBCCVC và người lao động của thị xã được phân công, bố trí đúng theo vị trí việc làm được phê duyệt và trình độ chuyên môn được đào tạo. [N1] 100% cán bộ cấp xã và 99% công chức cấp xã của thị xã đạt chuẩn theo quy định.

         Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được thị xã triển khai mạnh mẽ, 100% các cơ quan, địa phương đã gửi văn bản có ký số qua hệ thống ký số tổ chức đối với văn bản số hóa từ bản giấy để phát hành, đưa vào hệ thống để xử lý. Đến tháng 12/2021 đã có 14,55% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 68,66% thủ tục triển khai áp dụng mức độ 4 và 54,11% TTHC cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Trang một cửa điện tử.

         Nhìn chung, trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 đã và đang còn diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021, Thị xã Vĩnh Châu vẫn nỗ lực vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC 2021.

         Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới, Vĩnh Châu tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai rộng rãi các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính; tập trung thực hiện nội dung hiện đại hóa nền hành chính, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC; rà soát, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng năm và cả lộ trình từ nay đến năm 2030 để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với rà soát, bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện các nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc  Ủy ban nhân dân Thị xã ./.

Ly Na, Đài Truyền thanh thị xã Vĩnh Châu
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB