14:49 05/01/2022
THANH TRA TỈNH SÓC TRĂNG TỪNG BƯỚC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được lãnh đạo Thanh tra tỉnh Sóc Trăng quan tâm, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực. Tính đến cuối năm 2021, đơn vị đã thực hiện đạt 100% (25/25) nhiệm vụ với 39/39 sản phẩm đề ra trong kế hoạch năm, tăng 20% so với năm 2020.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. Đơn vị đã triển khai cho toàn thể công chức về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số 163/KH-UBND về thực hiện CCHC của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; tăng cường khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, đơn vị đã huy động 34/34 công chức của đơn vị tích cực hưởng ứng Hội thi trực tuyến về Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 và  xây dựng 01 video tuyên truyền về sự phục vụ chuyên nghiệp, liêm khiết trong hành động và nói không với tiêu cực của công chức đối với người dân để tham gia dự thi. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của công chức trong ngành thanh tra hiện nay.

Trong năm 2021, đơn vị đã rà soát 06 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế 02 văn bản và báo cáo kết quả rà soát định kỳ về Thanh tra Chính phủ, Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy định; tổ chức triển khai 05/05 (đạt 100%) Thông tư của Thanh tra Chính phủ đến Thanh tra tại 18 sở ngành và tương đương, 11 huyện, thị xã, thành phố; công khai, minh bạch 09 TTHC, công bố quyết định thay thế 01 thủ tục giải quyết tố cáo do thay đổi quy định về tố cáo. Tính đến 17/12/2021, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 72/72 hồ sơ TTHC, trong đó có đến 69 hồ sơ giải quyết sớm hơn thời hạn quy định, đạt 95,83%.

Ảnh: Quang cảnh họp đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021 tại Thanh tra tỉnh

Thực hiện Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, giảm 02 phòng, 02 trưởng phòng, 02 phó phòng. Hoạt động thanh tra, quản lý của ngành trong năm tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cao. Qua 13 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra đột xuất (thanh tra kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản 08 cuộc, thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại tố cáo 02 cuộc, về phòng chống tham nhũng 02 cuộc), Thanh tra tỉnh đã kịp thời phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý đối với các tập thể và cá nhân có liên quan, thu hồi 100% số tiền sai phạm, khắc phục thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và kỹ năng quản lý cho công chức của ngành nói chung và của Thanh tra tỉnh nói riêng, đơn vị đã cử 17 công chức ngành tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và bồi dưỡng kỹ năng khác như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng soạn thảo văn bản, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Đơn vị đã kịp thời bổ sung, rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ năm, quy định cụ thể kết quả đánh giá, phân loại công chức là tiêu chí, cơ sở tiên quyết để xét chi thu nhập tăng thêm cho công chức trong từ đó góp phần tạo động lực làm việc, cống hiến của công chức trong toàn cơ quan.

Thanh tra tỉnh chú trọng sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và bảo đảm 100% công chức đơn vị được cấp hộp thư điện tử công vụ. 100% máy tính của công chức được kết nối Internet, kết nối nội bộ; trang bị hệ thống Wifi chuyên dụng; tỷ lệ trao đổi văn bản qua hệ thống đạt 80%. Ứng dụng tốt việc ký số văn bản tại cơ quan. Ngoài Ban lãnh đạo, đơn vị còn trang bị chữ ký số cho 05 trưởng phòng và 06 Phó Trưởng phòng nhằm đảm bảo tốt quá trình thẩm định, phê duyệt văn bản. Việc ứng dụng công nghệ này đã đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch điện tử, an toàn và bảo mật thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động công vụ tại cơ quan. Ngoài ra, đơn vị đã khai thác và sử dụng hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại, Tố cáo, phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, tổng hợp của ngành Thanh tra.

Trong năm 2022, công tác CCHC tiếp tục sẽ là nhiệm vụ quan trọng của Thanh tra tỉnh. Đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC mà trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả CCHC đến công chức trong đơn vị; thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân; đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng và sớm so với thời gian quy định, tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập trong phạm vi toàn tỉnh; nâng cao kỹ năng CNTT cho công chức trong đơn vị, nhất là bố trí công chức chuyên trách, phụ trách hệ thống công nghệ thông tin để vận hành tốt hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư, trang bị, phục vụ tốt quá trình quản lý, điều hành của đơn vị tiến đến thực hiện các mục tiêu cải thiện Chỉ số CCHC trong thời gian tới./. 

Lê Tường Vi, Thanh tra tỉnh
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB