16:11 11/01/2022
Giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Ngày 07/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 28/QĐ-UBND về giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/NĐ-CP của Chính phủ) trong các cơ quan hành chính, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Trong đó, tổng biên chế công chức được giao là 1.883 biên chế và tổng biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 282 biên chế.

Theo Quyết định, tổng biên chế được giao năm 2022 là 2.165 biên chế.  Cụ thể như sau:

- Biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 1.106 biên chế, trong đó:

+ Biên chế công chức: 935 biên chế.

+ Biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 171 biên chế.

- Biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện là 1.059 biên chế, trong đó:

+ Biên chế công chức: 948 biên chế.

+ Biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 111 biên chế.

(Đính kèm Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 07/01/2022)

Võ Thị Diễm, Thanh tra Sở Nội vụ
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB