09:46 08/06/2022
Mỹ Tú quyết tâm giữ vững và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
Ngày 27/5/2022, Chủ tịch UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sát tình hình, kết quả thực hiện, nhận định và đề ra giải pháp nhằm cũng cố và không ngừng nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021. Đối với huyện Mỹ Tú có Chỉ số cải cách hành chính đạt 74,99% điểm, tăng 7,82% điểm so năm 2020; Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đạt 92,73%, giảm 4,62% so năm 2020.

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và đề ra nhiệm vụ năm 2022

Kết quả đạt được là nhờ quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và sự hưởng ứng của người dân, từng lĩnh vực đạt được như sau:

Trên lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành năm qua, Uỷ ban nhân dân huyện có sự tập trung cao cho chỉ đạo, điều hành. Ngay từ đầu năm đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể từng ngành, từng địa phương và theo dõi tổ chức thực hiện sát tình hình, đúng tiến độ kế hoạch và mang lại hiệu quả tích cực; công tác kiểm tra CCHC được duy trì, qua kiểm tra góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế; công tác thông tin, tuyên truyền đạt được nhiều tiến bộ hơn trước, tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu CCHC tỉnh đạt giải Nhì; đăng tải trên chuyên trang CCHC tỉnh 01 bài, trên cổng thông tin điện tử huyện 08 tin, bài. Ngoài ra, tuyên truyền thông qua Đài Truyền thanh, các cuộc hội họp…; thực hiện tốt nhiệm vụ được chủ tịch UBND tỉnh giao.

Về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kịp thời rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; đảm bảo công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, thanh tra và xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều tiến bộ, duy trì thực hiện mô hình đột phá trong cải cách hành tại xã Hưng Phú, Mỹ Tú, Thuận Hưng và tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại bộ phận 01 cửa của huyện. Hoạt động 01 cửa được cải tiến, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm quản lý đo lường… tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn cao hơn năm trước, cụ thể ở cấp huyện 99,81%; cấp xã, thị trấn từ 97,88% đến 100%.

Cải cách tổ chức bộ máy thực hiện tốt công tác rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Thực hiện giải thể, sát nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND – UBND huyện.

Cải cách Chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức: Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được lãnh đạo UBND huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, luôn tạo điều kiện thuận lợi cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định.

Trên lĩnh vực cải cách tài chính công tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính Phủ. Xây dựng và thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí thường xuyên nhằm tiết kiệm để có tăng thêm thu nhập; thực hiện công khai minh bạch các hoạt động thu, chi. Công tác quản lý tài sản công, ngân sách được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn được trang bị phần mềm quản lý tài sản, phần mềm Kế toán Misa tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý tài sản, sử dụng và quyết toán, tổng hợp báo cáo cấp trên kịp thời.

Về thực hiện chính phủ điện tử: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số trong việc gửi và tiếp nhận văn bản trên hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành, chữ ký số, hộp thư công vụ. Thực hiện cơ bản tốt về cập nhật, xử lý và giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử tại huyện và UBND các xã, thị trấn. Kết hợp việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC trên địa bàn huyện. Việc duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 có sự tiến bộ, đạt kết quả tích cực từ khâu xây dựng kế hoạch, ban hành và thực hiện chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, áp dụng các quy trình tác nghiệp, đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, công bố lại sự phù hợp của hệ thống...

Từ cải cách hành chính đã tác động đến phát triển kinh tế xã hội, phong trào thi đua khen thưởng, các chỉ tiêu KTXH đảm bảo theo Nghị quyết, Kế hoạch đề ra; phong trào thi đua được rộng khắp, thiết thực hiệu quả, tác động tích cực ngược lại đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa hoạt động của chính quyền các cấp.

 Mặt dù đạt kết quả phấn khởi, tại Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, chỉ số cải cách hành chính tăng nhưng chưa theo kịp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thứ hạng chưa được cải thiện, một số hạn chế đó là:

Chậm đề xuất, thực hiện sáng kiến mới trong cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, đăng tải thông tin trên chuyên trang tỉnh và cổng thông tin huyện còn nhiều hạn chế.

Cải cách bộ máy tổ chức, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành như: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp, xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viện chức theo chức danh nghề nghiệp; đề xuất tinh giản biên chế theo Nghị định 108; xây dựng đề án hợp nhất Đài Truyền thanh và Trung tâm văn hoá thể; chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính chưa nghiêm, nhiều trường hợp bị xử lý trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cải cách tài chính công nhiều năm không cải thiện chỉ số; thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội một số chỉ tiêu đạt thấp hơn so cùng kỳ, tai nạn giao thông gia tăng...

Ứng dụng công nghệ thông tin còn ít, nhất là duy trì sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chế độ báo cáo qua hệ thống thông tin báo cáo, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, nhận và trả hồ sơ qua bưu chính công ích, các phần mềm chuyên dùng, chuyển đổi số...

Về nguyên nhân hạn chế được nhận định về khách quan do điều kiện của huyện còn nhiều khó khăn; về chủ quan là do thiếu sự quan tâm, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị; nhiều nhiệm vụ được giao chậm hoàn thành hoặc không hoàn thành. Tại Hội nghị, các ngành đồng tình và quyết tâm trong năm 2022 phấn đấu tiếp tục cải thiện nâng cao các chỉ số.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Việt Phú, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện giao nhiệm vụ cụ thể từng ngành, địa phương đơn vị. Khẳng định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng hoạt động của các cơ quan, phạm vi thực hiện rộng, tác động trên mọi mặt và là trách nhiệm chung, không phải riêng ai, đề nghị người đứng đầu các ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và phải có quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của địa phương, đơn vị mình; Đề nghị Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính, phản ảnh về UBND huyện để có hướng khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nguồn: https://mytu.soctrang.gov.vn/
Đến tháng 7
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB