02:11 20/09/2022
Sở Tư pháp thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 26/01/2022 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 để rà soát, đánh giá 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng.

Thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra, Sở Tư pháp đã gửi kết quả rà soát gồm: Biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Bảng tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (trước và sau đơn giản hóa), dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa; Báo cáo tình hình, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, đánh giá chất lượng. 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở Tư pháp đề ra kiến nghị bãi bỏ 2/6 thành phần hồ sơ (giấy tờ chứng minh công chứng viên là hội viên Hội công chứng viên tại địa phương hoặc hội viên Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng viên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động) của thủ tục “Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên” và rút ngắn thời gian giải quyết của thủ tục hành chính từ “07 ngày làm việc” còn “05 ngày làm việc”, tổng chi phí tiết kiệm được 2.043.525 đồng/năm.

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 31/8/2022.

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB