01:21 21/09/2022
Sóc Trăng ban hành Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh từ nay đến năm 2030
Ngày 16/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh từ nay đến năm 2030.

Đề án hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí xếp hạng và tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng; đồng thời nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và triển khai đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng xếp vào nhóm khá cả nước, trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Kể từ năm 2026 đến năm 2030, mỗi năm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng tăng tối thiếu 01 bậc.  Riêng đối với kết quả cải cách hành chính của các đơn vị trong tỉnh, đảm bảo hàng năm, giá trị trung bình tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong tỉnh phải cao hơn tỷ lệ điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được công bố ở năm trước liền kề. Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính của mỗi đơn vị đạt tỷ lệ điểm năm sau phải cao hơn năm trước.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, nội dung Đề án ưu tiên triển khai đồng bộ 09 nhóm nhiệm vụ và 10 nhóm giải pháp. Đề án cũng yêu cầu tập trung nguồn lực, giải pháp cải thiện các lĩnh vực trong Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong nhóm đạt điểm thấp; giữ vững và phát huy các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần nằm trong nhóm đạt điểm cao; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã trong công tác cải cách hành chính và triển khai đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; nhiệm vụ Đề án phải bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030; đồng thời phải có phân công rõ trách nhiệm và có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính.

Việc ban hành Đề án là giải pháp chỉ đạo cần thiết, quan trọng để tỉnh tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính nói riêng và chất lượng công tác cải cách hành chính nói chung thời gian tới./.

Kim Hằng, Sở Nội vụ
Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB