09:16 23/11/2022
Long Phú hoàn thành công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long Phú kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 và Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Phú năm 2022.

Trong thời gian tổ chức kiểm tra từ tháng 09 đến tháng 10 năm 2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 02 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và 7 đơn vị UBND cấp xã đạt 100% kế hoạch.

Qua kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành và có nhiều giải pháp trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Kiểm tra việc niêm yết các thủ tục hành chính tại UBND xã Long Phú

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác áp dụng, duy trì, cải tiến chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động chưa được thường xuyên, một vài cán bộ, công chức ít sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; số lượng hồ sơ trực tuyến và lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị còn thấp.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, để chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước.

Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn đã tổng hợp kết quả kiểm tra và gửi thông báo kết luận kiểm tra về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, trong đó nêu cụ thể mặt làm được, những tồn tại, hạn chế và đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các biện pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã nêu, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022./.

Thanh Đồng, Trung tâm VH - TT - TT huyện Long Phú
Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB