16:51 27/02/2023
Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng
Ngày 12/02/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-CAT về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Cán bộ Công an tỉnh đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Theo đó, Công an tỉnh đã công bố danh mục 122 dịch vụ công trực tuyến trên 08 lĩnh vực gồm: 68 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) và 54 dịch vụ công trực tuyến một phần (mức độ 3) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, cụ thể như sau:

(1) Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh: có 17 dịch vụ công. Trong đó, cấp tỉnh: 13 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 04; dịch vụ công một phần: 09); cấp huyện: 02 dịch vụ công toàn trình; cấp xã: 02 dịch vụ công toàn trình.

(2) Lĩnh vực Cấp, quản lý Căn cước công dân: 08 dịch vụ công. Trong đó, cấp tỉnh: 04 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 01; dịch vụ công một phần: 03); cấp huyện: 04 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 01; dịch vụ công một phần: 03).

(3) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự: 06 dịch vụ công. Trong đó, cấp tỉnh: 03 dịch vụ công toàn trình; cấp huyện: 03 dịch vụ công toàn trình.

(4) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu: 05 dịch vụ công thực hiện tại cấp tỉnh. Trong đó, dịch vụ công toàn trình: 03; dịch vụ công một phần: 02.

(5) Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo: 26 dịch vụ công thực hiện tại cấp tỉnh. Trong đó, dịch vụ công toàn trình: 16; dịch vụ công một phần: 10.

(6) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú: 11 dịch vụ công thực hiện tại cấp xã. Trong đó, dịch vụ công toàn trình: 09; dịch vụ công một phần: 02.

(7) Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy: 23 dịch vụ công. Trong đó, cấp tỉnh: 16 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 10; dịch vụ công một phần: 06); cấp huyện: 07 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 03; dịch vụ công một phần: 04).

(8) Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông: 26 dịch vụ công. Trong đó, cấp tỉnh: 10 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 05; dịch vụ công một phần: 05); cấp huyện: 09 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 04; dịch vụ công một phần: 05); cấp xã: 07 dịch vụ công (dịch vụ công toàn trình: 02; dịch vụ công một phần: 05).

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã góp phần rất lớn trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, làm chủ được thời gian nộp hồ sơ và các chi phí gián tiếp trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, người dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quá trình xử lý. Chính vì vậy, mọi người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định trên hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ để thực hiện.

Phụ lục Danh mục đính kèm 

Nguồn: https://congan.soctrang.gov.vn/
Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB