08:25 17/03/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023
Với mục tiêu triển khai đồng bộ và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trong Chương trình tồng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20/12/2022 về thực hiện cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (TN&MT) đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STNMT ngày 19/01/2023 về thực hiện cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 01/3/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Theo đó đã đề ra 22 nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC của ngành và 09 nội dung tuyên truyền CCHC góp phần tạo sự lan tỏa trong công tác CCHC của địa phương, trong đó trọng tâm sẽ triển khai 04 nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, triển khai thực chất dịch vụ công trực tuyến; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện chuyển dổi số tỉnh Sóc Trăng đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đề ra. Trong năm 2023, Sở TN&MT tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan; tăng cường phát sinh hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ tiêu được giao, trong đó chú trọng giải pháp nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh đối với dịch vụ hành chính công thiết yếu; tiếp tục tuyên truyền văn hóa công vụ đến công chức, viên chức theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, nâng cao sự hiểu biết của công chức, viên chức, người lao động và người dân về ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC giai đoạn 2021-2030. Tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia giám sát cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng Chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, Sở TN&MT đề ra nhiều hình thức tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, tại các cuộc hội thảo, hội nghị, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, các hoạt động hưởng ứng nhân các ngày kỷ niệm của ngành; bằng các hình thức trực quan sinh động như tờ bướm hướng dẫn, khảo sát ý kiến của cá nhân, tổ chức tham gia TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Ba là, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là trọng tâm chung của tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội và sự hài lòng của người dân; thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên địa bàn tỉnh theo chủ trương, lộ trình, hướng dẫn của trung ương và điều kiện thực tế tại tỉnh, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nền tảng số để các cơ quan nhà nước quản lý, điều hành nghiệp vụ chuyên ngành dựa trên dữ liệu đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Phối hợp triển khai công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình trong phạm vi quản lý của mình theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT; thực hiện chuyển đổi số một cách thiết thực, hiệu quả; đưa yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT; các giải pháp triển khai tạo lập, số hóa, chuyển đổi, tích hợp các cơ sở dữ liệu theo ngành dọc từ Trung ương tới các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao kết quả thực hiện Đề án 06 nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng trên Cổng thông tin điện tử. Đặc biệt phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, hướng dẫn 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Đối với công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nghiêm túc thực hiện việc không yêu cầu công dân nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, thay vào đó sử dụng 07 phương thức để khai thác sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Để triển khai có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại các kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, người đứng đầu cơ quan sẽ luôn năng động, tiên phong trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tập trung nhân lực, tài lực cũng như thường xuyên tập huấn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức, người lao động để tổ chức thực hiện tốt các giải pháp CCHC. Tăng cường nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ đối với việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động.

Đặng Ngọc Duy Trinh - Sở Tài nguyên và Môi trường
Đến tháng 2
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB