17:08 20/09/2023
Thành phố Sóc Trăng đẩy mạnh phong trào thi đua văn hóa công sở
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT, ngày 04/4/2023 của Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh Sóc Trăng về thi đua cùng điển hình tiên tiến trong phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở” thành phố Sóc Trăng phát động phong trào thi đua giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và thí điểm mô hình “3 Không” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Hưởng ứng Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/4/2023 về phát động phong trào thi đua giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và thí điểm mô hình “3 Không” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở . Ảnh N. Sơn

Với mục tiêu phát động 100% cơ quan, đơn vị đều thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và 100% cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp phường đều biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời thực hiện thí điểm mô hình “3 Không” với Chủ đề: “Không trực tiếp - Không hẹn- Không tiền mặt” ở một số thủ tục hành chính. Theo đó, không trực tiếp là tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, thì cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích; Không hẹn là sau khi kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành xử lý, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc, không viết giấy hẹn; Không tiền mặt là khuyến khích, hướng dẫn người dân trả phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng quét mã QR hoặc máy Code.

Đồng chí Trần Thị Thu Sương - Trưởng phòng Nội vụ thành phố Sóc Trăng cho biết: Nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến; Tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời nâng cao vai trò của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện DVC trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Để công tác cải cách hành chính của thành phố Sóc trăng mang lại hiệu quả cao hơn, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức thành phố Sóc Trăng cần thường xuyên tu dưỡng, xây dựng hình ảnh người cán bộ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện theo đúng nội dung yêu cầu của phong trào thi đua thành những việc làm, hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn trong hoạt động công vụ thời gian tới./.

Ngọc Sơn – Phòng Nội vụ Thành phố Sóc Trăng
Đến tháng 9
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB