16:36 18/08/2023
UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, đo lường sự hài lòng của người dân, hiệu quả quản trị và hành chính công (Theo Thông báo số 445-TB/VPTU ngày 18/7/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy), ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 2181/UBND-TH về việc tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được và nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải chủ động, sáng tạo và thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, xem cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Tiếp tục triển khai đồng bộ, đầy đủ, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện đạt 100% nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh. Nghiên cứu, tham khảo các bài học tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm, đến cùng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tích cực triển khai giải pháp cải tiến chất lượng hoạt động của đơn vị và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị, tổ chức theo hướng tinh gọn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiêp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá, xác định điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp phát huy kết quả tích cực và kịp thời khắc phục hạn chế. Đối với các cơ quan chuyên môn được giao phụ trách nội dung liên quan lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chủ động phối hợp với cơ quan thường trực, tập trung tham mưu giải pháp cụ thể cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế trong Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công của tỉnh.

UBND tỉnh thực hiện lồng ghép kết quả Chỉ số cải cách hành chính vào đánh giá, xếp loại chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hàng năm. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện những nhiệm vụ nêu trên vào tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương năm 2023./.

Kim Hằng, Sở Nội vụ
Đến tháng 9
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB