15:38 30/08/2023
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã tiến hành thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý nhà nước tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bản tỉnh trong năm học 2022-2023.

Với vai trò tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Trong năm học 2022-2023, căn cứ Kế hoạch thời gian áp dụng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 và phương hướng, nhiệm vụ thực tiễn trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-SGDĐT ngày 26/9/2022 phê duyệt Kế hoạch số 35/KH-TTr ngày 22/9/2022 về công tác thanh tra trong năm học 2022-2023.