16:17 06/09/2023
Thành phố Sóc Trăng triển khai các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023
Để nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh, thời gian qua UBND thành phố Sóc Trăng đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI; đề ra các giải pháp thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định, các thủ tục hành chính, dịch vụ công; qua đó phát huy vai trò của người dân ở cấp cơ sở cùng đồng hành với địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh, Thành ủy đã ban hành Công văn số 1026-CV/TU ngày 07/7/2023 về triển khai các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số PAPI trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 18/7/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sóc Trăng năm 2023 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng; Công văn số 721/UBND-HC, ngày 08 tháng 5 năm 2023 về triển khai các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023, trên địa bàn thành phố Sóc Trăng; Công văn số 1284/UBND-HC ngày 20/7/2023 về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.