06:04 11/07/2021
Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh sóc trăng từ nay đến năm 2020
Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 ban hành Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh sóc trăng từ nay đến năm 2020

1

Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB