09:22 28/02/2022
Bản tin Cải cách hành chính - Số 07 năm 2022
Bản tin Cải cách hành chính - Số 07 năm 2022
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB