STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 182/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
2 452/QĐ-UBND Về việc phệ duyệt Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 Cải cách hành chính Địa phương Quyết định UBND tỉnh
3 21/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
4 52/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
5 61/KH-UBND Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
6 157/UBND-TH Về việc tuyên truyền nội dung video tại Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
7 13/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
8 35/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
9 16/KH-UBND Kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách thể chế Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
10 187/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiện lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Cải cách thể chế Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
11 291/UBND-NC Về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thể chế Tỉnh Công văn UBND tỉnh
12 23/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách thể chế Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
13 22/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách thể chế Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
14 145/UBND-TTHC Về việc triển khai thực hiện các văn bản của Văn phòng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
15 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
16 162/UBND-TTHC Về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
17 227/UBND-TTHC Về việc tăng cường thực hiện công khai thủ tục hành chính và tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
18 467/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực quản lý công sản trên địa bàn tỉnh Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
19 13/TB-VPUBND Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Thông báo UBND tỉnh
20 555/UBND-TTHC Về việc thống nhất danh sách cơ quan, đơn vị và lĩnh vực thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
21 922/QĐ-UBND Quyết định ban hành nội dung, phương thức và mẫu phiếu chấm điểm, đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
22 56/KH-UBND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
23 910/UBND-TTHC Về việc thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
24 29/QĐ-UBND Về việc phân bổ số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
25 892/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Tỉnh Công văn UBND tỉnh
26 1256/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Cải cách hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh