STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Châu Thành Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Châu Thành
2 04/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Cù Lao Dung Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Cù Lao Dung
3 30/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Kế Sách Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Kế Sách
4 06/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Long Phú Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Long Phú
5 12/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Mỹ Tú Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Tú
6 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Mỹ Xuyên Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Xuyên
7 08/KH-CCHC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Thạnh trị Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Thạnh trị
8 11/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Trần Đề Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Trần Đề
9 16/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thành phố Sóc Trăng Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thành phố Sóc Trăng
10 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thị xã Ngã Năm Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Ngã Năm
11 02/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thị xã Vĩnh Châu Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Vĩnh Châu
12 04/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Cù Lao Dung
13 07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Châu Thành
14 21/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Kế Sách
15 10/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Long Phú
16 17/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Tú
17 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Xuyên
18 09/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Trần Đề
19 07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Thạnh trị
20 11/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thành phố Sóc Trăng
21 06/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Ngã Năm
22 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Vĩnh Châu