STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 04/KH-BDT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Dân tộc Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Dân tộc
2 01/KH-BQL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý các Khu công nghiệp
3 09/KH-SCT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Công thương Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Công thương
4 86/KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo
5 01/KH-SKHĐT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 03/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Khoa học và Công nghệ
7 03/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 05/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Nội vụ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nội vụ
9 05/KH-SNN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 403/KH-STC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tài chính Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài chính
11 04/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường
12 03/KH-STP Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tư pháp Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tư pháp
13 02/KH-STTTT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông
14 114/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch
15 43/KH-SXD Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Xây dựng
16 01/KH-SYT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Y tế Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Y tế
17 01/KH-TTr Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thanh tra tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Thanh tra tỉnh
18 31/KH-BQLDA1 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý dự án 1 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý dự án 1
19 01/KH-BQLDA2 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý dự án 2 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý dự án 2
20 73/KH-CĐCĐ Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Cao đẳng Cộng đồng
21 09/KH-CĐN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Trường Cao đẳng Nghề Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Cao đẳng Nghề
22 05/KH-PTTH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Đài Phát thanh và Truyền hình
23 08/KH-PL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ
24 20/KH-CAT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 tại Công an tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Công an tỉnh
25 02/KH-CTSTR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Cục thuế tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Cục Thuế
26 91/KH-STR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
27 112/KH-KBST Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Kho bạc Nhà nước