TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Atrás
Huyện Cù Lao Dung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19 /01/2018 về thực hiện công tác CCHC năm 2018 và triển khai đến các cơ quan hành chính huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện

   Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19 /01/2018 về thực hiện công tác CCHC năm 2018 và triển khai đến các cơ quan hành chính huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. 
   Trong năm huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Cụ thể: UBND huyện đã ban hành 24 văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính; ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết 02 thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo quy định của nhà nước; chuyển đổi vị trí công tác đối với 28 công chức, viên chức, đạt 93,33% kế hoạch và thực hiện đánh giá cán bộ công chức theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ; đầu tư sửa chữa trụ sở làm việc của UBND 5 xã, sắp xếp nâng tổng số lên 7 xã, thị trấn có đủ diện tích phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định (40m2), đạt 87,5% trên tổng số; đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh cấp mới 398 hộp thư điện tử do UBND tỉnh cung cấp cho cán bộ, công chức, đạt 100%/cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015,…
   Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27/12/2017 về kiểm tra công vụ năm 2018, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra đột xuất 02 đợt, đợt 1 đối với UBND xã An Thạnh 2 và An Thạnh Đông ngày 29/01/2018, đợt 2 đối với UBND thị trấn Cù Lao Dung và UBND xã An Thạnh Tây ngày 15/3/2018. Sau kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc đi trễ, nghỉ không có lý do của một số cán bộ, công chức và chỉ đạo các đơn vị xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 công chức văn hóa xã hội thuộc UBND thị trấn Cù Lao Dung do vắng mặt không có lý do.
   Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện trong giải quyết TTHC, giúp người dân thuận tiện, dễ dàng hơn khi có nhu cầu làm TTHC, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt và triển khai thực hiện sáng kiến “Thành lập Tổng đài hướng dẫn, phục vụ người dân về giải quyết thủ tục hành chính huyện Cù Lao Dung”.  Tổng đài chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 03/10/2018 theo Thông báo số 39/TB-VP ngày 28/9/2018 của Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tổng đài gồm 01 máy chủ và 05 máy con tương ứng với 06 lĩnh vực giải quyết TTHC, có nội dung phát tự động hướng dẫn người dân lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn, hướng dẫn thực hiện TTHC và được thực hiện qua số máy điện thoại bàn của Bộ phận 0299.3860323. Cụ thể: Số 1: Lĩnh vực Đất đai;   Số 2: Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh;  Số 3: Lĩnh vực Tư pháp hộ tịch;  Số 4: Lĩnh vực Xây dựng;  Số 5: Lĩnh vực Người có công, bảo trợ xã hội; Số 6: Lĩnh vực Khác; 
   Trong năm 2018, toàn huyện đã tiếp nhận 56.634 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ TTHC được giải quyết và trả kết quả đúng, trước thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn. Không có ý kiến người dân phản ánh, kiến nghị về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, có 100% ý kiến người dân được khảo sát đánh giá hài lòng.
   Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, UBND huyện Cù Lao Dung đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Nguyễn Văn Kiên, Phòng Nội vụ huyện Cù Lao Dung

Website liên kết