TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Takaisin
Lễ cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ nay đến năm 2020

    Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin quản lý nhà nước, sáng ngày 10/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức “Lễ Cam kết trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ nay đến năm 2020” với sự tham gia của 200 đại biểu là Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
    Buổi Lễ tập trung vào việc trao đổi những vấn đề mà Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ cam kết thực hiện từ nay đến năm 2020. Theo đánh giá của Hội nghị, nội dung cam kết lần này thể hiện rõ quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện đầy đủ 14 chỉ tiêu liên quan đến hoạt động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Giám đốc các sở, ban ngành ký cam kết trước sự chứng kiến của đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Phan Thanh Mừng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể Hội nghị

    Kết quả thực hiện những nội dung trong Bản Cam kết là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và là căn cứ để xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu trong hai năm liên tiếp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương không đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã cam kết thì sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ký cam kết trước sự chứng kiến của đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Phan Thanh Mừng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể Hội nghị

    Qua trao đổi, Hội nghị đã thống nhất cao với nội dung cam kết. Tiếp theo đó, 25 Thủ trưởng sở ban ngành, cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh (Thuế, Kho bạc, Công an, Bảo hiểm xã hội) và 11 Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện ký kết vào Bản Cam kết trước sự chứng kiến của đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Phan Thanh Mừng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể Hội nghị./.

Phòng CCHC

Website liên kết