TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Retour
Sóc Trăng tổ chức lại Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉn
Ngày 21/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

         Nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính; ngày 14/9/2017, Giám đốc Sở Nội vụ đã chủ trì cùng với Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
         Theo đó các đơn vị đã thống nhất: Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, biên chế, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo quy định; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận tổ chức, biên chế nhân sự, các loại hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác có liên quan, đảm bảo cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động thông suốt, liên tục và hiệu quả; đồng thời, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp do có sự tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy về kiểm soát thủ tục hành chính.
          Việc bàn giao và tiếp nhận đã hoàn thành ngày 29/9/2017./. 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng

Website liên kết