TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

חזרה
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018

        Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai, ngày 03/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

        Nội dung kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của tỉnh năm 2018 tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm sau:

        1. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế

        2. Công tác xây dựng pháp luật

        3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

        4. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản văn bản quy phạm pháp luật

        5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

        6. Công tác thi hành pháp luật về xửlý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

        7. Công tác bồi thường nhà nước

        8. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

        9. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

        10. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

       Theo đó, tại mỗi nhiệm vụ sẽ gắn với từng nội dung triển khai cụ thể, có phân công rõ trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành các phần việc. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước phải chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 tại đơn vị mình, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

       Hi vọng rằng với những chỉ đạo sát sao, cụ thể của UBND tỉnh trong nội dung, định hướng thực hiện tại Kế hoạch này và sự quyết tâm của các đơn vị, công tác pháp chế năm 2018 của tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Bên cạnh đó cũng sẽ nâng cao hơn năng lực, tăng cường tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác pháp chế thông qua hoạt động rà soát, kiện toàn đội ngũ này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Kim Hằng – Phòng Cải cách hành chính

Website liên kết