TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

חזרה
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đảm bảo sự quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của địa phương, ngày 29/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.

Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2020, tỉnh không chỉ tập trung đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước thuộc 05 lĩnh vực trong Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ đề ra mà còn đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý ở một số lĩnh vực mà tỉnh xét thấy phù hợp với khả năng, điều kiện và thế mạnh của địa phương. Như vậy, các lĩnh vực cần tập trung phân cấp của tỉnh trong thời gian tới sẽ bao gồm 07 vấn đề sau:

1. Quản lý ngân sách nhà nước

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

3. Quản lý đầu tư

4. Quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức

5. Quản lý đất đai

6. Quản lý giao thông

7. Quản lý xây dựng

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về ngành, lĩnh vực thực hiện phân cấp theo hướng gắn với đổi mới phân cấp quản lý kinh tế - xã hội phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và các văn bản pháp quy hiện hành của Trung ương, đảm bảo vai trò quản lý, tính chủ động của địa phương và phù hợp với trình độ quản lý của từng cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp của các ngành, các cấp./.

Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

Website liên kết