TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

戻る
HIỆU QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2017 NHÌN TỪ KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

        Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2017 đã khởi sắc trở lại và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực của cải cách hành chính. 
        Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ ngày 02/5/2018 tại Hà Nội, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2017 đạt 74,51/100 điểm (bao gồm 46,48/65,5 điểm tự chấm và 28,03/34,5 điểm điều tra khảo sát), đạt 74,51% so với điểm chuẩn quy định, xếp hạng 46/63, tăng 03 bậc so với kết quả công bố năm 2016, tỷ lệ điểm tăng tương ứng 4,56%. 

        Đạt được kết quả trên phải kể đến sự đóng góp đáng kể của 06/08 Chỉ số thành phần gồm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công và hiệu quả, tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội. Đây là những Chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình cao từ 72% trở lên, trong đó cao nhất là Chỉ số thành phần về tác động của cải cách hành chính, chiếm tỷ lệ 87,10%. 
       Trong năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh sâu sát, năng động trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và Chương trình hành động của UBND tỉnh; triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo tiền đề, bước phát triển về cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020, trên 80% cá nhân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 
        Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phát huy được vai trò của Nhân dân trong việc giám sát, đóng góp xây dựng chính quyền. Tăng cường rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị. Từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ công. Nhờ đó, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 đạt được giá trị tương đối cao, 80,43%. Công tác cải cách hành chính thời gian qua đã góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thủ tục trong lĩnh vực đầu tư từng bước được đơn giản theo hướng thuận lợi, tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu tư khi đến với tỉnh Sóc Trăng. Số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm 2017 tại tỉnh đạt 360 doanh nghiệp, tăng 10,77% so với năm 2016.
        Tuy nhiên, kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2017 dẫn đến thực tế tỷ lệ Chỉ số thành phần về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính nhà nước của tỉnh thấp, chỉ đạt giá trị tương ứng 58,97% và 66,38%, đặc biệt có gần 20% người dân chưa hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Nhiều ý kiến đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm đánh giá của mình về những hạn chế trong quá trình phục vụ của cơ quan công quyền và gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng, mong đợi sự quan tâm cải thiện, khắc phục từ phía các đơn vị trong những năm tới (Chi tiết tại các báo cáo kèm theo). 
          Thực tế trên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với tỉnh trong việc tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính một cách bền vững, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Và để thực hiện thành công phần việc này tại tỉnh trong thời gian tới, giải pháp trước tiên và được xem là căn cơ nhất chính là tiếp tục quán triệt, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và sự chung tay góp sức, xây dựng của Nhân dân./.

 

Tập tin đính kèm
KIm Hằng, Phòng Cải cách hành chính

Website liên kết