Hỏi về Chính phủ điện tử
hính phủ điện tử là một trong những mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, được ghi nhận ở mục tiêu thứ 9, cụ thể là “Nền hành chính nhà nước được hiện đại hóa một bước rõ rệt. Các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương đối hiện đại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt. Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ được đưa vào hoạt động”. Ngày 25/7/2001, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 tại Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg, gọi tắt là Đề án 112. Đây là một Đề án quan trọng, là bộ phận cấu thành của Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003-2005) thuộc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Đến nay, nhiều hoạt động của Đề án 112 đã được thực hiện và bước đầu thu được một số kết quả tích cực. Sắp tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4346/VPCP-CCHC ngày 05/8/2005 về việc thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ về khởi động Chính phủ điện tử, Ban Điều hành Đề án 112 sẽ tiến hành tổng kết giai đoạn I (2001-2005) và chuẩn bị giai đoạn II (2006-2010) thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, việc tổng kết này theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Công văn số 01/BCĐCCHC ngày 06/5/2005. Đồng thời, cũng xin thông tin để Bạn được biết, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2004, Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam đến năm 2010, do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trình. Đến nay, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch khởi động Chính phủ điện tử Việt Nam trong năm 2005, và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khởi động xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2005 (Tờ trình số 349/TTr-BBCVT ngày 17/3/2005), kèm theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đã được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới. Đồng thời, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Bưu chính Viễn thông phải khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./
Được gởi bởi: Đặng Hoàng Yến Nhi
Vào lúc: 20/07/2021
Tra loi ban hoi
Được trả lời bởi:
vào lúc 24/07/2021
Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB