Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 09/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tảii tỉnh Sóc Trăng

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng


Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB