Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Bộ Nội vụ

Back Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022, tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công thương

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Mỹ Tú

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt và công bố kết quả điều tra đo lường sự ài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB