Ngày 28/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh...

Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 12/4/2023, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2022. Đối với tỉnh Sóc Trăng, có Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt và công bố kết quả điều tra đo lường sự ài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Đến tháng 2
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB