STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 10-NQ/TU Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Địa phương Nghị quyết Tỉnh ủy Sóc Trăng
2 182/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
3 14/KH-SNV Triển khai Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 Cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch Sở Nội vụ
4 452/QĐ-UBND Về việc phệ duyệt Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 Cải cách hành chính Địa phương Quyết định UBND tỉnh
5 21/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
6 04/KH-BDT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Dân tộc Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Dân tộc
7 01/KH-BQL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý các Khu công nghiệp
8 09/KH-SCT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Công thương Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Công thương
9 86/KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo
10 01/KH-SKHĐT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 03/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Khoa học và Công nghệ
12 03/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
13 05/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Nội vụ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nội vụ
14 05/KH-SNN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 403/KH-STC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tài chính Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài chính
16 04/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường
17 03/KH-STP Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tư pháp Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tư pháp
18 02/KH-STTTT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông
19 114/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch
20 43/KH-SXD Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Xây dựng
21 01/KH-SYT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Y tế Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Y tế
22 01/KH-TTr Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thanh tra tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Thanh tra tỉnh
23 07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Châu Thành Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Châu Thành
24 04/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Cù Lao Dung Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Cù Lao Dung
25 30/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Kế Sách Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Kế Sách
26 06/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Long Phú Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Long Phú
27 12/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Mỹ Tú Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Tú
28 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Mỹ Xuyên Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Xuyên
29 08/KH-CCHC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Thạnh trị Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Thạnh trị
30 11/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Trần Đề Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Trần Đề
31 16/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thành phố Sóc Trăng Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thành phố Sóc Trăng
32 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thị xã Ngã Năm Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Ngã Năm
33 02/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thị xã Vĩnh Châu Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Vĩnh Châu
34 31/KH-BQLDA1 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý dự án 1 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý dự án 1
35 01/KH-BQLDA2 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý dự án 2 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý dự án 2
36 73/KH-CĐCĐ Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Cao đẳng Cộng đồng
37 09/KH-CĐN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Trường Cao đẳng Nghề Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Cao đẳng Nghề
38 05/KH-PTTH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Đài Phát thanh và Truyền hình
39 08/KH-PL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ
40 20/KH-CAT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 tại Công an tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Công an tỉnh
41 02/KH-CTSTR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Cục thuế tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Cục Thuế
42 91/KH-STR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
43 112/KH-KBST Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Kho bạc Nhà nước
44 52/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
45 61/KH-UBND Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
46 157/UBND-TH Về việc tuyên truyền nội dung video tại Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
47 13/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
48 35/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
49 16/KH-UBND Kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách thể chế Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
50 187/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiện lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Cải cách thể chế Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
51 291/UBND-NC Về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thể chế Tỉnh Công văn UBND tỉnh
52 23/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách thể chế Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
53 22/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách thể chế Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
54 145/UBND-TTHC Về việc triển khai thực hiện các văn bản của Văn phòng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
55 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
56 162/UBND-TTHC Về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
57 227/UBND-TTHC Về việc tăng cường thực hiện công khai thủ tục hành chính và tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
58 467/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực quản lý công sản trên địa bàn tỉnh Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
59 13/TB-VPUBND Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Thông báo UBND tỉnh
60 555/UBND-TTHC Về việc thống nhất danh sách cơ quan, đơn vị và lĩnh vực thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
61 922/QĐ-UBND Quyết định ban hành nội dung, phương thức và mẫu phiếu chấm điểm, đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
62 56/KH-UBND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
63 910/UBND-TTHC Về việc thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
64 29/QĐ-UBND Về việc phân bổ số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
65 892/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện một số nội dung trong Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Tỉnh Công văn UBND tỉnh
66 1256/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Cải cách hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
67 766/QĐ-TTg Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Trung ương Quyết định Thủ tướng Chính phủ
68 86/KH-UBND Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử (ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
69 11/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Cải cách thể chế Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
70 1738/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng từ nay đến năm 2030 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
71 1722/UBND-TH Về việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 và những năm tiếp theo Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
72 2228/QĐ-UBND Ban hành Đề án nâng cao tỷ lệ hài lòng của cá nhân tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
73 2437/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh Sóc Trăng từ nay đến năm 2030 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
74 139/KH-UBND Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
75 03/ĐA-UBND Đề án Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Tỉnh Đề án UBND tỉnh
76 3072/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
77 192/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
78 01/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
79 25/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023 Cải cách thể chế Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
80 27/KH-UBND Kế hoạch tuyền truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2023 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
81 28/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
82 18/UBND-TH Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
83 01/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiện lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách thể chế Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
84 02/KH-BDT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Dân tộc
85 01/KH-BQL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý các Khu công nghiệp
86 04/KH-SCT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Công thương
87 2820/KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo
88 16/KH-SGTVT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Giao thông vận tải
89 02/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Khoa học và Công nghệ
90 06/KH-SKHĐT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư
91 72/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
92 04/KH-SNN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
93 06/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nội vụ
94 209/KH-STC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài chính
95 03/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường
96 02/KH-STP Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tư pháp
97 35/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch
98 47/KH-SXD Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Xây dựng
99 07/KH-SYT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Y tế
100 03/KH-TTr Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Thanh tra tỉnh
101 06/KH-BQLDA1 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý dự án 1
102 01/KH-BQLDA2 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý dự án 2
103 65/KH-CĐCĐ Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Cao đẳng Cộng đồng
104 15/KH-CĐN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Cao đẳng Nghề
105 14/KH-PTTH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Đài Phát thanh và Truyền hình
106 02/KH-CTSTR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Cục Thuế
107 20/KH-STR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh
108 04/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Cù Lao Dung
109 07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Châu Thành
110 21/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Kế Sách
111 10/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Long Phú
112 17/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Tú
113 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Mỹ Xuyên
114 09/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Trần Đề
115 07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Thạnh trị
116 11/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thành phố Sóc Trăng
117 06/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Ngã Năm
118 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Vĩnh Châu