Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022, tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

Đến tháng 3
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB