Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB