Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Công an tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Chi cục Hải quan Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Chi cục Quản lý thị trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Cục Thuế tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Kho bạc Nhà nước

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Trường Cao đẳng Nghề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Quản lý dự án 2

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Quản lý dự án 1

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Dân tộc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Công thương

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Tài chính

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Y tế

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thanh tra tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Quản lý dự án 2

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Quản lý dự án 1

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Kho bạc Nhà nước tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Cục Thuế tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Cục Thống kê tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Công an tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Dân tộc

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Công thương

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Giao thông vận tải

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Tài chính

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Tư pháp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Y tế

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Thanh tra tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB