Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Ban Dân tộc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Công thương

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Giao thông vận tải

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Tài chính

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Xây dựng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Y tế

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Ban Quản lý dự án 1

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Ban Quản lý dự án 2

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Chi cục Hải quan Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Cục Thuế tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Kho bạc Nhà nước

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công thương

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài chính

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Sở Y tế

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý Dự án 1

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý Dự án 2

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Trường Cao đẳng nghề tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Công an tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Chi cục Hải quan Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Cục Quản lý thị thường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Cục Thuế tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Kho bạc nhà nước

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Ban Dân tộc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Công thương

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

áo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài chính

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Y tế

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Sở Xây dựng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Thanh tra tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Ban Quản lý dự án 1

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Ban Quản lý dự án 2

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

áo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Kho bạc nhà nước tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Cục Thuế tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Cục Hải quan Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Công an tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Ban Dân tộc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Công thương

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Tài chính

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Y tế

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Thanh tra tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Ban Quản lý dự án 1

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Ban Quản lý dự án 2

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Kho bạc nhà nước tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Cục Hải quan Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Cục thuế tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Công an tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Công an tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Chi cục Hải quan Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Chi cục Quản lý thị trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Cục Thuế tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Kho bạc Nhà nước

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Trường Cao đẳng Nghề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Quản lý dự án 2

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Quản lý dự án 1

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Dân tộc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Công thương

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Tài chính

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Y tế

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thanh tra tỉnh

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Quản lý dự án 2

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Quản lý dự án 1

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Kho bạc Nhà nước tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Cục Thuế tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Cục Thống kê tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Công an tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Dân tộc

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Công thương

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Giao thông vận tải

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Tài chính

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Tư pháp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Sở Y tế

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Thanh tra tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB