Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Mỹ Tú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Thạnh Trị

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Trần Đề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thành phố Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thị xã Ngã Năm

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Châu Thành

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Cù Lao Dung

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Kế Sách

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Long Phú

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Mỹ Tú

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Thạnh trị

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Trần Đề

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND Thành phố Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND Thị xã Ngã Năm

Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB