Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Mỹ Tú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Thạnh Trị

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của huyện Trần Đề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Thành phố Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Thị xã Ngã Năm

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Mỹ Tú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Thạnh Trị

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của huyện Trần Đề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Thị xã Ngã Năm

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Mỹ Tú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Trần Đề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của huyện Thạnh Trị

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Thành phố Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Thị xã Ngã Năm

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý 3 năm 2022 của Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Thị xã Ngã Năm

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Thành phố Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Thạnh Trị

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Trần Đề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Mỹ Tú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Cù Lao Dung

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Châu Thành

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Kế Sách

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Long Phú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Mỹ Tú

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Thạnh Trị

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Trần Đề

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thành phố Sóc Trăng

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thị xã Ngã Năm

Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Châu Thành

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Cù Lao Dung

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Kế Sách

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Long Phú

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Mỹ Tú

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Mỹ Xuyên

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Thạnh trị

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Trần Đề

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND Thành phố Sóc Trăng

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND Thị xã Vĩnh Châu

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND Thị xã Ngã Năm

Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB